måndag 21 november 2011

Vi har förslagen och visionerna för att utveckla vården!

Idag debatteras landstingsplan och budget på Landstingsfullmäktige.


Här är ett utdrag:

Landstingsfullmäktige beslutar om plan och budget för 2012. Socialdemokraterna kommer att kräva att landstinget börjar föra en ansvarsfull ekonomisk politik vilket endast kan ske om vi lägger större fokus på den förebyggande vården genom tidiga insatser och rehabilitering. Vi vill genom detta skapa en bättre framtid för länets medborgare och samtidigt få ekonomiskt utrymme att utveckla vården. Vi kommer också att kräva att de borgerliga partierna ger upp sina ideologiskt betingade privatiseringar, som den fria etableringsrätten för privata vårdföretag, då denna riskerar att bli mycket kostnadsdrivande och på sikt allvarligt undergräva vårt landstings…
För att klara av investeringar i framtidens vård krävs i stället att vi håller ihop vårdkedjor och patientflöden. Vår väg bygger på samverkan mellan kommun och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Om samarbete ständigt ersätts av konkurrens och vinstintressen får vi ett allt hårdare och kallare samhälle
Landstinget måste prioritera den förebyggande vården och rehabiliteringen bättre. En väl fungerande rehabilitering innebär kortare konvalescenstid för individen och en snabbare återgång till ett friskare liv. För den som är i arbetsför ålder minskar också samhällets kostnader för sjukskrivningsperioden
Att investera i barns hälsa är viktigt både på kort och på lång sikt. Ett steg på vägen är att avskaffa de orättvisa patientavgifterna för barn och ungdomar. Särskilda och riktade insatser behöver göras mot socioekonomiskt svaga grupper…
Landstinget behöver utveckla sin förmåga att leda och inspirera vårdens utförare till önskade resultat oavsett driftform och ägande. Ett av de viktigaste verktyg och redskap vi har är att kontinuerligt och målmedvetet följa upp och kontrollera de uppdrag som getts, den verksamhet som bedrivs, de avtal som tecknats och den kvalitet som ges...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar