måndag 9 januari 2012

Barnperspektivet i fokus!

Idag var första arbetsdagen (dvs. på kontoret, för landstingsråd är aldrig lediga) Och jag är så nöjd med att kunna inleda 2012 med ett mycket givande möte mellan politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare som handlade om hur vi i Landstinget i Uppsala län ska öka och förbättra barnperspektivet, på riktigt. Hur lyfter vi upp och synliggör barns behov och verksamheternas förutsättningar att möta barnens behov i vården.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är ingen hyllvärmare och barnkonsekvensanalyser är verktyg som måste användas för att på riktigt ta sig an ett barnperspektiv och bevaka att barns specifika behov tillgodoses utifrån ett barnperspektiv. Målformuleringen, styrningen och uppföljningen av hälso- och sjukvården för barn och unga måste bli bättre. Varje förslag och beslut som berör barn ska vara noga övervägt ur ett barnperspektiv.

Som barnrättsjurist och socialdemokrat måste jag säga att detta ska bli en av de intressantaste frågorna som jag kommer att bevaka under året som kommer. En viktig del i barnperspektivet är enligt min uppfattning att också se till att hälso- och sjukvården för barn och unga är avgiftsfri. Men det har jag ännu tyvärr inte fått de borgerliga partierna att förstå. Fy den som ger sig, så jag kämpar vidare! Jag är för övrigt av den bestämda uppfattningen att Barnkonventionen ska göras till lag. Kan de andra nordiska länderna ska inte vi vara sämre.


Artikel 3 
Barnkonventionen
1.     Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

2.    Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 


3.     Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.om hur landstinget i Uppsala län ska bli bättre på att ta tillvara barnperspektivet i vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar