måndag 19 december 2011

Uppföljning av Vårdval Uppsala län

Uppföljning och utvärdering är viktiga delar för att utveckla och förbättra vården. Jag har drivit den frågan under lång tid och anser att uppföljning är en av byggstenarna i god ledning och styrning. Socialdemokraterna har till och med föreslagit att landstinget ska sätta särskilt fokus på kvalitetsutvärderingar genom att tillsätta ett utskott under Hälso – och sjukvårdsstyrelsen med ansvar för uppföljning och kvalitet. Jag har också skrivit en motion till Sveriges Kommuner och Landsting om vikten av att följa upp vårdvalsreformer och dess konsekvenser "En nationell uppföljning av valfrihetsreformer inom hälso- och sjukvården". Därför är det glädjande att landstingsstyrelsen idag på sitt sammanträde tar initiativet att utvärdera Vårdval Uppsala län. Jag skulle gärna vilja se att landstinget också tog steget att införa en verksamhetsnära och kontinuerlig kvalitetsuppföljning av vården. Där är vi inte idag.

Svensk förening för allmänmedicins (SFAMs) skriver så här om vikten av uppföljning i primärvårdens  vårdvalssystem:
Primärvården har ett mycket brett åtagande och många av de mål, värden och uppgifter som hanteras inom primärvården tillhör områden som svårligen är mätbara. Det som mäts uppmärksammas och får resurser. Mäter man bara enkla, lätt specificerbara variabler, så riskerar man att sammansatta medicinska problem, multisjuklighet och socialmedicinskt grundad sjuklighet trängs undan. Primärvårdens enheter verkar i områden med vitt skilda geografiska och sociala förutsättningar. På vårdcentralsnivå blir grupperna av patienter med likartade sjukdomstillstånd ofta så små att slumpens inverkan blir stor och kvalitetsjämförelser blir därför inte tillförlitliga.Centralt för primärvårdens kvalitet är personalens kompetens samt att det finns tillräcklig tid vid patientens besök. Evidens tyder på att bred generalistkompetens är effektivare både samhällsekonomiskt och ur hälsosynpunkt, varför enhetens bemanning av specialister i allmänmedicin samt distriktssköterskor är ett mycket viktigt kvalitetsmått.” 

Jag vill lista 11 delar som bör finnas med när konsekvenserna av vårdval och etableringsfrihet för vårdföretag ska analyseras och som jag hoppas att den borgerliga majoriteten gå med på att granska:

2. Kontinuitet
3. Kvalificerad ekonomisk uppföljning
4. Geografisk tillgänglighet
5. Telefontillgänglighet
6. Utbildning och kompetens hos medarbetarna
7. Antal listade per läkare
8. Tillgodoseende av de listades behov av öppenvård
9. Kallelsesystem för personer med kroniska sjukdomar
10. Skillnader i socioekonomisk status mellan olika enheters listade patienter
11. Information om vårdgivarna som gjorts tillgänglig för befolkningen

Vi får se hur den borgerliga majoriteten ställer sig till Socialdemokraternas synpunkter inför utvärderingen av Vårdval Uppsala län. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar