måndag 26 september 2011

Ny sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset

Man kan fråga sig om uppdraget att vara högsta chef för vårt universitetssjukhus Akademiska är ett ”Mission Impossible”? Nej, det är inte ett omöjligt uppdrag men i allra högsta grad ett komplext och utmanande jobb. Sjukhusdirektören har en hel del att ta tag i.

Ledningsstrukturen och linjeorganisationen på sjukhuset, med starka och självständiga divisioner, kan upplevas som trög och ett hinder i utvecklingen av vården. Därför är det viktigt att den nya sjukhusdirektören funderar över hur han ska arbeta för att få till en tydligare styrkedja i organisationen. Jag menar med det inte att slopa divisionerna för det är orealistiskt men att stärka dialogen, kommunikationen och förankringen av ledningens beslut både vertikalt och horisontellt, är nödvändigt för att stärka förtroendet och legitimiteten för ledningen och sjukhuset som helhet. Att endast peka med hela handen eller peka åt olika håll kan vara förödande i en så kunskapsstyrd organisation. Ledningen måste kunna argumentera för och förklara varför olika beslut fattas, om man ska lyckas nå efterföljsamhet i organisationen. Att visualisera vart sjukhuset är på väg är också nödvändigt. Mål och riktning ska vara glasklart.

Det här ställer krav på politiken. Eftersom Akademiska är en politiskt styrd organisation har sjukhuset hela tiden att förhålla sig till sin ägare och uppdragsgivare. Landstingsledningen har det övergripande ansvaret för att sammanlänka de olika styrperspektiv som finns: beställarstyrning gentemot Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt ägar- och produktionsstyrning gentemot Produktionsstyrelsen. En ärlig och tydlig kommunikation och förankring mellan politik, tjänstemän och sjukhusledning är en nödvändig ingrediens för att lyckas. Detta ansvar vilar på alla tre nivåer som var och en måste dra sitt strå till stacken.

Min starkaste rekommendation till den nya sjukhusdirektören är:
Var närvarande och synlig ute i organisationen. Lyssna på medarbetarna och ge dem möjlighet att få komma till tals. Det betyder inte att alla alltid får som de vill men det inger förtroende och en känsla av delaktighet när ledningen lyssnar av innan stora förändringar genomförs.

Att arbeta med en gemensam värdegrund ska inte heller underskattas för det bygger ett självförtroende och en stolthet hos sjukhusets medarbetare. ”Vi känsla” är det som skapar ett framgångsrikt team. Akademiska sjukhuset är byggt på dess medarbetare, var och en av dem är en länk för att komma framåt. 

Till den nya sjukhusdirektören vill jag säga:
Varmt välkommen och lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar