torsdag 1 september 2011

Vård på lika villkor kräver skillnader


Idag har jag tillsammans med landstingspolitiker från hela Sverige i Nätverket hälsa och demokrati diskuterat frågan om vård på lika villkor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utgångspunkten för diskussionen var att vi lever i samma land, på samma plats, och i samma tid men vi har helt olika förutsättningar till att få samma välfärd.

Vi konstaterade att:
1. Hälsan är ojämlikt fördelad till nackdel för socioekonomiskt svaga grupper, klyftorna bara ökar och ökar.
2. Sjukvården är ojämlik och ges inte efter behov.
3. Särskilda och riktade insatser krävs gentemot vissa samhällsgrupper för att skapa jämlikhet för alla.

Låt mig understryka att jag häpnade över att även många borgerliga politiker skriver under på ovan gjorda beskrivning - dock inga från Uppsala läns politiska toppskikt, tyvärr! Lika till alla leder inte till jämlikhet. Vårdval eller hälsoval leder inte heller till jämlikhet. Varför? Jo för att vårdval kräver att patienten är aktiv och gör ett val, vilket naturligtvis funkar och är populärt hos de flesta. Men det kräver att patienten måste efterfråga vård för att få vård. Alla som är insatta i hälso- och sjukvårdsfrågor VET att den patient som inte har förutsättningar att göra val eller kapabel att efterfråga ofta är den som är i starkast behov av vård. En inventering av alla Sveriges landsting på uppdrag av SKL visar att landstingen är mycket dåliga, rent av usla, på att analysera och göra insatser för att främja jämlik hälso- och sjukvård utifrån socioekonomiska perspektiv! Pinsamt med tanke på att detta är ett av SKL:s prioriterade områden 2011.

Vad krävs då? Jo:
1. Att landstinget kontinuerligt inventerar och analyserar hälsoläget och vårdbehovet hos befolkningen.
2. Att politiken sätter upp tydliga och mätbara mål för att öka hälsan och minska ojämlikheten genom riktade insatser och resurser till de med sämst hälsa.
3. Att landstinget aktivt arbeta för att nå målen och kontrollerar detta genom uppföljning.

Alltså, inte svårt om man menar allvar med jämlik vård!Trevlig utsikt från SKL!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar